Miljøsvineri er lovligt
Miljøsvinere er lovligt


En sag vedrørende henkastning af byggeaffald i et østjysk skovområde som jeg tidlige har beskrevet på Facebook i august og september 2019. 

Miljøsvineri er lovligt


Under henvisning til min tidligere omtale vedrørende fund af byggeaffald på skovveje, har jeg nu fået svar fra den berørte kommune. Svaret citeres her

med en lille tilføjelse. ”X-skovene” har jeg her anvendt som synonym for det berørte skovnavn, idet skovejeren tilsyneladende har retten på sin side og

ikke har foretaget miljøovertrædelser i et omfang som gør, at de må fjerne eller gensortere det udlagte byggeaffald. Under samtale med kommunen blev

det oplyst, at de har fået flere henvendelser fra folk vedrørende nævnte skov-sag.


Jeg har desværre erfaring med, at loven bliver misbrugt ved at folk kører affald bl.a. byggeaffald ud i moser og skove. Jeg vil på det kraftigste opfordre

alle til at anmelde miljøovertrædelser til berørte kommuner herunder sager af nævnte karakter. Kan I fine ”spor”, der kan lede hen til synderen -

navn på byggefirma, og personer - så husk at angiv det til kommunen. Husk også fotodokumentation.

Henkastning af affald kan blive et meget alvorligt problem for lodsejere. Hvis det ikke er muligt finde synderen og drage vedkommende til ansvar, er det

således lodsejeren selv, der hæfter for at få fjernet eksempelvis byggeaffald.  


Citat:

10.9. 2019

Kære Jørgen Terp Laursen

”Tak for samtalen i dag, hvor vi talte om lovligheden af, at genanvende brokker som erstatning for primære råstoffer.

Det er ifølge restproduktbekendtgørelsens § 12 lovligt at genanvende natursten, uglaseret tegl, beton og blandinger heraf til bygge- og anlægsarbejder.

Genanvendelsen må ske uden tilladelse såfremt materialerne er rene, og Skanderborg Kommune skal således ikke modtage anmeldelse af anvendelsen

eller godkende det. Materialet skal være knust, men der er ikke fastsat nærmere regler for hvornår noget er knust nok.

Materialerne skal være sorteret og må ikke indeholde forurenende stoffer som f.eks. asbest og PCB.

Som vi også talte om, får vi af og til henvendelser om denne brug i skovveje og på markveje i Skanderborg Kommune. Vi har også tidligere været på

tilsyn i ”X-skovene” og har godkendt den anvendelse vi har ført tilsyn med.

Hvorvidt omfanget af vejene er lovligt, må jeg henvise til skovloven som miljøstyrelsen er myndighed på.


Henvisninger:

Restproduktbekendtgørelsen, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=184757#idc4e06c63-ac45-4a7c-8fe9-e04573243c34.


Vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald, https://mst.dk/affald-jord/affald/bygge-og-anlaegsaffald/.


Skovloven, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208359.


Vejledning om skovloven, https://mst.dk/erhverv/skovbrug/lovgivning/vejledning-om-skovloven/.


Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.


Med venlig hilsen LÆRKE STENZ, Miljøsagsbehandler / Natur og Miljø

Teknik og Miljø Direkte:  8794 7742, laerke.stenz@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1,8660 Skanderborg, Skanderborg.dk”

 

 

Vi er i dag kommet i den situation, at skov-maskiner - i effektivitetens navn - er blevet så store og så tunge

at de ødelægger meget natur for at komme frem til eksempelvis skovning af træer. For at "løse problemet"

har staten givet grønt lys til at anvende byggeaffald til stabiligsering af skovveje frem for at anvende

eksempelvis råstoffer som sand og sten.  ØBF-projekter


Projekt Vandrefalk (Falco peregrinus) på Aarhus Havn - 2 redekasser


Projekt Husrødstjert (Phoenicurus ochruros) på Aarhus Havn - 10 redekasser


Projekt Perleugle (Aegolius funereus) i Midtjylland - 37 redekasser


Fra projekt-områderne ønskes oplysninger om


 vandrefalk - husrødstjert - perleugle 
Alle oplysninger og fotos til hjemmesiden modtages med stor tak og kan sendes til:Jørgen Terp Laursen,Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand,Danmark


Et medlemskab af Østjysk Biologisk Forening er gratis og kan ske ved henvendelse til JTL.

Foreningen har hjemsted på Naturhistorisk Museum, Aarhus  www.gejrfuglen.dk


Danmarks Ugler


Owls of Denmark

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.