Bjergvipstjerten i Østjylland
Bjergvipstjert (Motacila cinerea) i ØstjyllandAlle oplysninger om ynglefund af Bjergvipstjert modtages med taknemlighed.

Nærværende indlæg om Bjergvipstjertens yngleforekomst i Østjylland er blev til på baggrund af mine undersøgelser i 1969 i Århus Amt (se kort) samt yngleforekomster angivet i Dofbasen for DOF Østjylland-området i perioden 1950-2019.


Bjergvipstjert, Skovmøllen, Moesgård marts 2019. Foto: Kirsten Aarestrup.

Tegning af Bjergvipstjerter i artens rette miljø - moderat strømrige vandløb rig på smådyr, større og mindre sten samt sandbanker langs bredden. Arten raster også gerne i træer og på tagryggen af huse, der står nær vandløb. Bjergvipstjeren er en meget fåtallig vintergæst. Tegning: Jens Gregersen (1969).

Bjergvipstjert i Århus Amt 1969


Tidligere beskrevet i artikel publiceret i Gejrfuglen 5. årg. Nr. 3 s. 66-67.


”Efter man i de senere år har fundet flere ynglepladser for Bjergvipstjert i Århus Amt, gav det mig anledning til at foretage en mere intensiv undersøgelse i 1969.

Det primære med denne undersøgelse var blot at konstatere yngel, så en mere gennemgående undersøgelse blev ikke forelagt.


Undersøgelsesmetode

Ved hjælp af Geodætisk Instituts kort 1:20.000 fandt jeg frem til ca. 40 lokaliteter, der efter kortet at dømme kunne huse Bjergvipstjert. Således kan nævnes, at alle vandmøller, dambrug og vandløb blev undersøgt. Såfremt en lokalitet ved første besøg ikke gav resultat og stedet synes egnet blev det besøgt flere gange.


Resultater

Resultatet af undersøgelsen blev, at der ynglede ca. 4-6 par Bjergvipstjerter i Århus Amt, dog må bemærkes, at lokalitet nr. 5 (se kortet) ligger uden for området. Som det fremgår af kortet, gav det positiv resultat på 6 lokaliteter (udfyldt cirkel); mens de åbne cirkler refererer til steder, der blev besøgt.

Her skal de 6 lokaliteter omtales.


1. Grundfør mølle (0-1 par).

Den 1.5. sås 3 stk. og i hele juni 1 stk., men noget bevis på yngel så jeg ikke. Så vidt vides, er det første gang, der konstateres Bjergvipstjert ved denne mølle, men årsagen synes at være manglende ornitologisk aktivitet på denne egn.


2. Borum mølle (0-1 par).

En opholdt sig ved møllen i maj måned, men da der ingen iagttagelser var i juni måned, har det sandsynligvis været en trækfugl.


3. Labing mølle (1-0 par).

Som de foregående møller er denne også relativ ny for Bjergvipstjert. Således kan nævnes, at arten ikke har ynglet her i 1963-64-65-66 og 67, men derimod i 1968 og 1969 med 1 par.


4. Tarskov mølle (1-0 par).

I 1967 sås en hun med redemateriale, men ingen rede blev fundet. Den 1.5.69 fløj en hun fra en rede under broen. Senere blev unger ringmærket.


5. Kollens møllegård (1-0 par).

En hun lå på rede den 2.5.69. Reden var placeret i en stenmur.


6. Dørup mølle (1-0 par).

Siden 1966 har der ynglet Bjergvipstjert på denne lokalitet. Den 5.6.69 lå en fugl på rede (5 æg).


En tak til Flemming Hørsted og Svend Pedersen, der har bidraget med oplysninger til denne artikel”. Jørgen Terp Laursen


NB. Der var desværre indsneget en grov metodisk fejl i dennne undersøgelse, idet jeg ikke skrev hvilket lokaliteter, der blev  besøgt uden at registrere Bjergvipstjert. Pinligt!Bjergvipstjert fouragerende på en typisk biotop for arten - et lavvandet strømrigt vandløb. Her har den fået fodfæste på en større gren i et vandløbet og venter så på en lækkerbisken. Foto: JTL

Antal besøgte lokaliteter pr år

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
20202021
Tabellen viser antal besøgte lokaliteter, hvor Bjergvipstjert er angivet som ynglefugl jf. Dofbasen pr. 1.3. 2019). Det antages, at i enkelte tilfælde er samme ynglelokalitet angivet med flere stednavne - fx "Skovmøllen" og " Moesgård Skov". De relativ mange lokalitetsbesøg i midten af 1990érne skyldes givet overvågning af opsatte redekasser til Vandstær. Ved kontrolbesøgene blev Bjergvipstjert fundet ynglende i flere vandstærekasser. 

Interessen for at følge denne smukke arts bestandsudvikling i Østjylland er desværre i dag meget ringe og ikke mange indberetter ynglefund.   


Det bemærkes, at Bjergvipstjert også i dag yngler og ses på de 6 lokaliteter, hvor arten blev registreret i 1979-undersøgelsen.


Ynglebiologiske iagttagelser:


Ynglebestand: Om end Bjergvipstjeren er tilknyttet ret specifikke levesteder (vandløb, vandmøller, dambrug etc.) så er det ikke helt let at estimere ynglebestanden. Det vurderes at arten er fundet på 45-50 ynglelokaliteter i Østjylland (ca. 4600 km²). Så et forsigtigt gæt er 75-100 par.


Valg af ynglested: Under bro 7, Vandstærekasse 4, Redekasse 3, Inde i hus 2, Hul i husvæg 1,  Landsvalerede 1 og Andehus (muligvis) 1. Trods det lille materiale tyder det - som forventet - at Bjergvipstjert foretrækker at yngle under broer og gerne i redekasser.   Lokalitetsoversigt: Nederst i dette link vises en komplet liste over de lokaliteter, som er indgået i denne beretning. Lokaliterne kan være til stor hjælp ved kortlægning af Bjergvipstjerten i Østjylland. 
Tre fantastisk smukke fotos af Bjergvipstjert taget ved Klosterkær, Midtjylland 2018 Foto: af Kirsten Aastrup.

Overvintrende Bjergvipstjert ved DLG på Århus Havn. Enkelte individer ses årligt dette sted og ofte som her fouragerende på sojaskrå. Men det er næppe sojaskråene som tiltrækker arten, men derimod de smådyr som gemmer sig mellem skråene og i støvet langs bygningerne. Samme sted overvintrer af og til også Skærpiber og Engpiber. Foto: JTL.

Status 1950 - 2019

Den 1.3. 2019 eftersøgte jeg ynglefund af Bjergvipstjert indtastet i DOFbasen.  Det gav følgende resultat:


1973

Funder Ådal 3-4 par

1978

Harlev Mølle 1 par ynglende i redekasse.


1983

Bodil Mølle 1 par

Kollens Mølle (Jeksens bæk) 1 par

Lading Sø 1 par (hvor ved søen?).

Lilleåen/Grundfør Mølle 1 par.


1984

Fussingø Mølledam 1 par.

Kollens Mølle 1 par.

Lyngbygård Å 1 par.

Borre Sø ved Virklund (Paradiset) 1 par.

Grundfør Mølle 1 par.


1985

Ansø Enge 1 par.

Grundfør Mølle 1 par.

Fussingø Mølledam 1-2 par.


1986

Grundfør Mølle 1 par.

Bodil Mølle 1 par.

Velling Skov 1 par.

Kollens Mølle 1 par.

Ildal Bæk ved Salten Langsø 1 par.

Granslev Ådal 1 par.

Pinds Mølledalen 1 par.

Fussingø 1 par.

Labing Vandmølle 1 par.

Ansø Enge 1-2 par – mindst set to kuld.


1987

Voermølle Sø 1 par.

Grundfør Mølle 1 par.

Vrads by 1 par.

Moesgård Skovmøllen 1 par.

Skærbækdalen 1 par.

Labing Mølle 1 par.


1988

Kollensmølle 1 par.

Bryrup Langsø 1 par.

Pøt Mølle 1 par.

Voermølle 1-2 par.

Grundfør Mølle 1 par – to kuld unger set.

Fussingø Mølledam.

Gudenåen/Langå 1 par.

Giberå ved Skovmøllen 1 par.

Ulstrup Vandmølle 1 par – par set samle føde.

Borum Møllebæk 0-1 par.

Tarskov Mølle 1 par.


1989

Grundfør mølle 1 par.

Velling Skov 1 par.

Giberå ved Skovmøllen 1 par. 2.4. parring set.

Labing Mølle 1 par.

Lyngbygård Ådal.

Vrads Feriecenter ved lille vandfald 1 par.


1990

Remstrup Å (Gudenåen) 1 par.

Fussingø Mølledam 1 par.

Constantinsborg Skov/Madsens bæk 1 par varsle (JTL).

Nymølle Egåen 2 par.

Voermølle Sø ved vandmøllen 1 par.

Linå Å/Ådal 1 par.

Moesgård Skovmøllen 1 par ved rede.

Thors Mølle 1 par.

Åkær Gods 1 par.

Funder Å/Ådal 1 par.

Hårvad Bro 1 par ynglende i opsat redekasse.

Funderholme 1 par.

Bøstrup Mølle Bækkelund 1 par.

Spørring Å 1 par (i 1989 2 par).

Tinning Bæk ved Norring Vesterskov 1 par.

Fussingø Gods 1 par (voksen fodrer unge).

Harlev Mølle – Jeksen Bæk 1 par.


1991

Giber Å – Skovmøllen 2 par.

Fussingø Mølledam 1 par.

Funderholme 1 par.

Grundfør by/agerland 1 par.

Vedelslund Skov, Galten Kommune 1 par.

Tarskov Mølle 1 par.

Rustrup Skov, Midtjylland 1 par.

Nymølle Egåen 1 par.

Hårvadbro 1 par.

Pøtmølle og bæk 1 par.

Spørring Å opstrøms Spørring 3 par.

Labing Mølle 1 par.

Skærbækdalen 2 par (1 par i Skærbækken og 1 par i Sillerupvæld).

Funder Å/Ådal 1-2 par.

Bøstrup Mølle – Møllelund 2 par á 4 unger (jf. lokale).

Hammel By 1 par.

Bidstrup Gods 1 par.


1992

Lilleåen Mølballe Rønbæk Sø 1 par.

Hårvadbro 1 par.

Fussingø Mølledam 1 par.

Vedelslund Skov Mølleskov 1 par.

Harlev Mølle 1 par.

Skovmøllen 1 par.

Ristrup Gods 2 par.

Voermølle 1 par.

Essendrup Skov 1 par.

Bidstrup Skov 1 par.

Salten Å og Ådal Them 3 par.

Skærbæk mellem Veng og Søballe 1 par.


1993

Salten Å og Ådal Them 1 par.

Skærbæk mellem Veng og Søballe 1 par.

Salten Langsø 1 par (JTL).

Grundfør Mølle 1 par.

Hårvadbro 1 par.

Lyngbygård Å – Labing Mølle Snåstrup 1 par.

Fuldbro Mølle 2 par.

Svostrup Låsby 1 par.

Torskov Marselisborg Skov 1 par.

Laven Stationsby 1 par.

Vilhelmsborg Giber Å 1 par.

Moesgård Storskov 1 par.

Fussingø Skov 2 par.

Velling Skov 1 par.

Gudenåen, Resenbro, Porskær 1 par.

Ravnsø 1 par.

Åkær Gods Enge 1-2 par.

Spørring Å Spørring Lilleåen 1-2 par.

Skader Å Rigtrup- Alling Å 1-2 par.

Pindsmølledalen 1 par.

Lystrup Å, Kulsø – Salten Å 1 par.

Gjern Å – Søbygård – Søbyvad 1 par.

Baskær Skov 1 par (JTL).

Låsby Østerskov 1 par (JTL).

Bidstrup Skov 5 par.

Østervoer Skov 1-2 par.

Søbygård Sø 2 par.

Svejstrup Skov 2-3 par.

Skivholme Skov 1 par (JTL).

Vedelslund Skov (Mølleskov) 1 par (JTL).

Fussingø Mølledam 1 par – fodrer unger fou. på åkandeblade.


1994

Vejlsø Silkeborg 1 par.

Funderholme 1 par.

Fuldbro Mølle 1 par.

Kollens Mølle 1 par.

Vedelslund Skov 1 par (JTL). 25.5. par med 5 pull.)

Erslev/Bavnehøj/Alstrupgård 1 par.

Skader Å Rigtrup- Alling Å 1par.

Labing Mølle 1 par.

Voermølle 1 par.

Lilleåen Møllebakke – Rønbæksø 1 par udfløjne unger set.

Mårup Å 1 par hun med unger.

Veng by/Ager Sophiendal 1 par.

Giber Å Vilhelmsborg – Fulden 1 par. Han set med 2 unger.

Salten Langsø 1 par (JTL).

Funder Å – Ådal 1 par.

Femmøller ved Overmølle 1 par.

Sabro 1 par udfløjne unger set.

Velling Skov 1 par.

Gl. Estrup 1 par.

Thorsø ved Silkeborg 1 par.

Ravnsø 1 par.

Odder Dyrehave 2 par.

Borgmesterskoven 1 par.

Skader Å Rigtrup-Alling Å 1 par.

Hejbæk Skov 1 par.

Lillesø og Ry Møllekanal 1 par.

Julsø 1 par.

Søbygård Sø 1 par.

Fussingø Mølledam 1 par udfløjne unger.

Grundfør Mølle 1 par – ungefodring iagttaget.


1995

Kongsø Plantage 1 par.

Dyrby Krat 2 par.

Ørnebjerg Mølle ved Ulstrup 1 par.

Tvede by agerland 1 par.

Kærby Mølle Møllesø 1 par.

Lyngballe Skov 1 par.

Pøtmølle Skov 1 par.

Lading Yngler i vandløb ved Fajstrup 1 par.

Hinnerup 1 par.

Pøtmølle Skov 1 par.

Voermølle Sø 1 par.

Lilleåen Grundfør Mølle 1 par.

Adslev Skov 1 par.

Støvringgård Klosterpark 1 par udfløjne unger.

Kollerup Vandmølle 1 par.

Hornslet 1 par.

Hårvad Bro 1 par.

Giber Å – Fulden Skovmøllen 1 par.

Velling Skov 1 par.

Odder Dyrehave 1-2 par.

Århus Å, Bodil Mølle Pinds Mølle 1 par.

Haldum Bæk ved Norringure 1 par.

Lilleåen Hårvadbro-Spørring Å 1 par.

Fannerup by småskove 1 par.

Tange Sø 0-1 par.

Labing Mølle 1 par.

Selling by Agerland 1 par.


1996

Hvolbæk 1 par.

Fussingø Skov 1 par.

Rosenholm Å 1 par.

Fussingø Mølledam 1 par fløj fra rede med unger.

Hårvad Bro 1 par.

Vasen Clausholm 2 par.

Jeksendalen 2 par.

Giber Å Fulden – Skovmøllen 1 par.

Ravnsø 1 par.

Lilleåen Rønbæk Sø – Grundfør Mølle 2 par.

Lilleåen Hårvadsbro – Spørring Å 1 par.

Spørring Å Spørring - Lilleåen 2-3 par.

Skader Å Rigtrup – Alling Å 1 par.

Vedelslund Skov 1 par.

Funder Å/Ådal 2-3 par.

Ørnbjerg Mølle 1 par.


1997

Labing Mølle 1 par.

Rosenholm Bæk 1 par.

Lilleåen, Rørbæksø, Mølballe 1 par. Hun med redemateriale.

Hemmed Vandmølle 1 par Yngler i møllen (JTL).

Fussingø Mølledam 1 par. Fast ynglelokalitet. 4.4. hun med redemateriale.


1998

Lilleåen Spørring Å – Lerbjerg 1 par.

Fussing Skov 1 par yngler ved kardammen.

Hornslet 1 par rede under Tingvadbroen.

Grundfør Mølle 1 par.

Hårvadbro 1 par.

Spørring Å Spørring – Lilleåen 1 par.

Femmøller Bæk 1 par.

Allinggård Sø 1 par rugende.


1999

Tange Sø 1 par.

Skovmøllen 1 par.

Grundfør Mølle 1 par. 1.5. et kuld unger!! Æg i rede 23.5. 2. kuld.

Hårvadbro 1 par. 1.5. et kuld unger!! 12.7. æg set.

Fussingø Mølledam 1 par. Ankom ca. 1.4.

Kærby Mølle Møllesø 1 par.

Nymølle Egåen 1 par ynglede under Nymøllebro i Vandstærekasse.

Labing Mølle 1 par rede i vandstærekasse.


2000

Odder Å´s øvre løb ved Balle Findal 0-1 par.

Harlev Mølle 1 par ved rede 22.4.

Tarskov Mølle 1 par.

Labing Mølle 1 par.

Følle 1 par.

Nimtofte 1 par.

Hårvadbro 1 par 1. kuld unger i redekasse 2. kuld i landsvalerede, faldt ned.

Skovmøllen 1 par.

Spørring Å – Lilleåen 1 par under jernbanebro. 28.6. 4-5 dununger.


2001

Borum Møllebæk 1 par.

Fulden Mølle (Giber Å) 1 par.

Skærbækdalen 1 par.

Ny Mølle 1 par.

Tarskov Mølle 1 par.

Fussingø Mølledam 1 par.

Bidstrup Gods 1 par.

Skovmøllen – havet 1 par.

Hårvad Bro 1 par Nyudfløjne unger 17.6.

Nørreris Skov 1 par.

Gjern Å Søbyvad 1 par.

Lilleåen Hårvadbro 1 par.

Hadsten by 1 par.

Grundfør Mølle 1 par.

Fannerup By småskove 1 par.

Åkær Gods ved Slottet 1 par.


2002

Velling Skov 1-2 par.

Funder Å/Ådal 2-4 par – ved Løgager Dambrug og Graunbjerg Dambrug.

Lyngbygård Å ved Låsby 1 par rede under vejbro ved Låsby St.

Tarskov Mølle 1 par rede under broen.

Ørnebjerg Mølle 1 par.

Lilleåen Spørring Å 1 par rede på Kollerup Gods.

Kollerup Vandmølle 1 par.

Pindsmølledalen 2 par.

Birksø 1 par yngler ved jernbanebroen.

Bidstrup Gods 1-2 par.


2003

Lilleåen 1 par ved Løjstrup Dambrug.

Pøt mølle og bæk 1 par.

Fussingø Mølledam 1 par ved vandmøllen.

Møllebækken ved Klintholm 1 par.

Torskov 1 par min. 2 unger 16.7.


2004

Skærbækdalen 1 par ved bro.

Funder Å/Ådal 2 par ved Dambruget.

Lemming Å ved nedlagt dambrug 1 par.

Nørreris Skov 1 par ynglede (vistnok) i andehus (SMJ).

Femmøller ved Efterskolen 2 par.

Lystrup Å 2 par 1 unge set 22.5.

Fussingø Mølledam 1 par.

Bølling Sø 1 par.


2005

Spørring Å Spørring Lilleåen 1-2 par.

Fussingø Mølledam 1 par.

Spørring 1 par.

Katrinedal og Krude Mølle 1 par 19.8. min. 3 1k fugle.


2006

Lilleåen ved Løjstrup Dambrug 1 par.

Torskov 1 par.

Støvringgård Klosterpark 1 par.


2007

Borum Møllebæk/Vandmølle 1 par.


2008

Løgager Dambrug ved Funder Å 1 par 20.6. par med føde.

Lemming Å 1 par 24.6. mindst 3 nyudfløjne unger.

Katrinedal og Krude Mølle 1 par.


2009

Lystrup Å 1 par.

Lyngbygårds Å/Ådal 3 par alle ynglende i vandstærekasser.

Labing Mølle 2 par – 17.5. nyudfløjen unge set.

Nimtofte 1 par. Han set med føde 31.5.

Ørum Å 0-1 par.


2010

Odder 1 par ynglede i mur i byen.

Lystrup Å Kulsø 1 par. Fugl samler føde 27.5.

Ansø Enge 2 par.

Sillerup Væld 1 par ved dambruget.


2011 INGEN!!!!


2012

Lystrup Å Kulsø 1 par.

Snåstrup Mølle ved Lyngbygård Å 1 par i møllebygningen.


2013

Ørnebjerg Mølle 1 par.

Lystrup Å Bryrup 1 par 26.6. han med udfløjen unge ved Lystrupminde.


2014

Kollens Mølle 1 par.

Ørnebjerg Mølle 1 par.

Labing Vandmølle 1 par.

Borum Møllebæk 1 par.


2015

Labing Mølle 1 par. Han og unge 30.6.

Snåstrup Mølle 2 par.

Borum Møllebæk 1par. varsle 28.6. Par med 2 unger 16.7.

Skærbækdalen 1 par.Bemærk ingen ynglefund 2016-2018!


2020

Et par set med unger 4.8. 2020 af lodsejere ved Borum Møllebæk oplyst af Michal Lassen marts 2021. (Isfugl set samme sted).