Bjergvipstjerten i Østjylland
Bjergvipstjert (Motacila cinerea) i ØstjyllandAlle oplysninger om ynglefund af Bjergvipstjert modtages med taknemlighed.

Nærværende indlæg om Bjergvipstjertens yngleforekomst i Østjylland er blev til på baggrund af mine undersøgelser i 1969 i Århus Amt (se kort) samt yngleforekomster angivet i Dofbasen for DOF Østjylland-området i perioden 1950-2019.


Bjergvipstjert, Skovmøllen, Moesgård marts 2019. Foto: Kirsten Aarestrup.

Tegning af Bjergvipstjerter i artens rette miljø - moderat strømrige vandløb rig på smådyr, større og mindre sten samt sandbanker langs bredden. Arten raster også gerne i træer og på tagryggen af huse, der står nær vandløb. Bjergvipstjeren er en meget fåtallig vintergæst. Tegning: Jens Gregersen (1969).

Bjergvipstjert i Århus Amt 1969


Tidligere beskrevet i artikel publiceret i Gejrfuglen 5. årg. Nr. 3 s. 66-67.


”Efter man i de senere år har fundet flere ynglepladser for Bjergvipstjert i Århus Amt, gav det mig anledning til at foretage en mere intensiv undersøgelse i 1969.

Det primære med denne undersøgelse var blot at konstatere yngel, så en mere gennemgående undersøgelse blev ikke forelagt.


Undersøgelsesmetode

Ved hjælp af Geodætisk Instituts kort 1:20.000 fandt jeg frem til ca. 40 lokaliteter, der efter kortet at dømme kunne huse Bjergvipstjert. Således kan nævnes, at alle vandmøller, dambrug og vandløb blev undersøgt. Såfremt en lokalitet ved første besøg ikke gav resultat og stedet synes egnet blev det besøgt flere gange.


Resultater

Resultatet af undersøgelsen blev, at der ynglede ca. 4-6 par Bjergvipstjerter i Århus Amt, dog må bemærkes, at lokalitet nr. 5 (se kortet) ligger uden for området. Som det fremgår af kortet, gav det positiv resultat på 6 lokaliteter (udfyldt cirkel); mens de åbne cirkler refererer til steder, der blev besøgt.

Her skal de 6 lokaliteter omtales.


1. Grundfør mølle (0-1 par).

Den 1.5. sås 3 stk. og i hele juni 1 stk., men noget bevis på yngel så jeg ikke. Så vidt vides, er det første gang, der konstateres Bjergvipstjert ved denne mølle, men årsagen synes at være manglende ornitologisk aktivitet på denne egn.


2. Borum mølle (0-1 par).

En opholdt sig ved møllen i maj måned, men da der ingen iagttagelser var i juni måned, har det sandsynligvis været en trækfugl.


3. Labing mølle (1-0 par).

Som de foregående møller er denne også relativ ny for Bjergvipstjert. Således kan nævnes, at arten ikke har ynglet her i 1963-64-65-66 og 67, men derimod i 1968 og 1969 med 1 par.


4. Tarskov mølle (1-0 par).

I 1967 sås en hun med redemateriale, men ingen rede blev fundet. Den 1.5.69 fløj en hun fra en rede under broen. Senere blev unger ringmærket.


5. Kollens møllegård (1-0 par).

En hun lå på rede den 2.5.69. Reden var placeret i en stenmur.


6. Dørup mølle (1-0 par).

Siden 1966 har der ynglet Bjergvipstjert på denne lokalitet. Den 5.6.69 lå en fugl på rede (5 æg).


En tak til Flemming Hørsted og Svend Pedersen, der har bidraget med oplysninger til denne artikel”. Jørgen Terp Laursen


NB. Der var desværre indsneget en grov metodisk fejl i dennne undersøgelse, idet jeg ikke skrev hvilket lokaliteter, der blev  besøgt uden at registrere Bjergvipstjert. Pinligt!Bjergvipstjert fouragerende på en typisk biotop for arten - et lavvandet strømrigt vandløb. Her har den fået fodfæste på en større gren i et vandløbet og venter så på en lækkerbisken. Foto: JTL

Antal besøgte lokaliteter pr år

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012