JTL Fauna Consult

JTL Fauna Consult er et enkeltmandsfirma oprettet i 1993.

 

Firmaet, der især arbejder med dyrelivet i Danmark, udfører opgaver til

særdeles konkurrencedygtige priser. 

                                                                                                         Jørgen Terp Laursen 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på arbejdsopgaver:


Dagsommerfugle

Registrering af dagsommerfugle og anvisning af beplantning for sommerfugle. 


Padder

Registrering af padder og ynglevandhullers fysiske tilstand og evt. forslag til en handlingsplan.


Registrering af sjældne paddearter som springfrø, løgfrø, stor vandsalamander, klokkefrø, grønbroget tudse

og strandtudse. Her kan der være tale om specialopgaver. 


Padder og Krybdyr:

Firmaet har stor erfaring med registrering af padder i vandhuller og anvise forslag til forbedring af arternes

levemuligheder. Det gælder også registrering af skovfirben, markfirben, snog og hugorm.  


Flagermus

Flagermus JTL Fauna Consult har specialiseret sig i kortlægning af flagermus og har investeret i avanceret

lytteudstyr, der gør det muligt at artsbestemme flagermusarterne. 

Flagermusregistrering kan være i hule træer, ældre parktræer, i alleer. ældre huse, fabriksbygninger og i kirker

- evt. opsætning af flagermuskasser. Det er lovpligtigt at undersøge forhold, der kan ødelægge flagermusenes

levesteder. Der anvendes et avanceret registreringssystem bl.a. flagermusdetektorer og ultralydoptager. Pattedyr

Odder: Mange års erfaring med at kortlægge artens udbredelse.

Odder: Firmaet har stor erfaring med registrering af odder og arbejder med et finmasket registrerings-net

Hvordan kan jeg skabe et naturområde for Odder?  

ved vandløb og søer, som nedsætter at odderen "overses". Beskyttelsesforslag angivet i en plejeplan

kan indgå som en del af undersøgelsen. 

Husmår. Registrering af pattedyr - også på lofter!

Brun rotte: Kortlægning af forekomst i forbindelse med rottebekæmpelse.

Pattedyr Kortlægning af alle arter pattedyr bl.a. på grundlag af sporfund.


Fugle

Fugleoptællinger (ynglefugle og trækfugle) i fuglebeskyttelsesområder (Ramsar m.fl.), men udføres også i andre

mindre afgrænsede områder som i skov, mark, søer, enge, moser etc. Der anvendes internationale optællingsmetoder.  

 Det fuglevenlige område fx. din have og naturområde. Hvad yngler der af fuglearter på din matrikel og hvordan

tiltrækker man flere fuglearter til haven? Plejeforslag.

Kortlægning af ugle- og rovfuglebestande.


Alle dyr

En total kortlægning af dyrelivet (alle dagsommerfugle, padder, fugle og pattedyr).

Det dyrevenlige område, have/matrikel. Hvad findes der af padder, krybdyr, fugle og pattedyr på min matrikel?

Hvordan skabes bedre forhold for disse dyrearter? Plejeforslag etc.

Kortlægning af rødlistede pattedyr og fugle. 

Dyr på loftet - få registreret, hvad du har af dyr på loftet.

Eftersøgning af sjældne dyr. Fx. Spidssnudet frø og Markfirben.  


Naturområde

Lav det perfekte naturrområde - hvad skal det indeholde og hvad kan du gøre.... 

Naturområde. Få undersøget dit område på grundlag af sporfund og uglegylp.   

Naturforbedring. Har du et naturområde,som du ønsker at få kortlagt mht. forekomst af især fugle og pattedyr,

og et ønske om at forbedre forholdene, er det også en opgave firmaet påtager sig. 

Mit naturområde. Hvordan kan jeg optimere naturindholdet i mit naturområde. 


Fotografering

Firmaet udfører digital fotografering af specifikke opgaver (landskab, flora og fauna).

 

Redekasser

Rådgivning omkring bygning og opsætning af redekasser til fugle og pattedyr.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Firmaet udfører opgaver for private og kommuner samt specialopgaver for staten og udlandet. 


Arbejdsgangen vil typisk være: Opgavetildeling, indsamling ,bearbejdning og afrapportering.


Ejer: Jørgen Terp Laursen, Engdalsvej 81 b, 8230 Brabrand 61 51 64 64. jtl@kirkeugle.dk

Håber vi tales ved!

 


Firmaet udfører opgaver for private og kommuner samt specialopgaver for staten og udlandet. 


Arbejdsgangen vil typisk være: Opgavetildeling, Indsamling og bearbejdning.

Resultater fremlægges evt. i rapportform.


Ejer: Miljøkonsulent Jørgen Terp Laursen, Engdalsvej 81 b, 8230 Brabrand 61 51 64 64. jtl@kirkeugle.dk