Isfuglen i Østjylland
Isfuglen (Alcedo atthis) i Østjylland

 

Alle oplysninger om ynglefund af Isfugl modtages med taknemlighed.

Ingen redelokaliteter offentliggøres.


Isfuglen er en fåtallig og pletvis ynglefugl i Østjylland.


Isfuglen er en af Danmarks smukkeste fuglearter og har fået navnet "den blå juvel". Vi ser den ofte kun som et blåt glimt og hører en skarp lyd,

når den flyver hurtigt lavt over vandoverfladen.  I lighed med Bjergvipstjert og Vandstær er den tilknyttet vådområder og især vandløb.   

Reden anlægges som regel i en ler- eller sandskrænt, hvor Isfuglen selv udgraver en lang rørformet gang som redested.


Nærværende indlæg om Isfuglens  yngleforekomst i Østjylland er blev til på baggrund af iagttagelser indtastet i Dofbasen for DOF Østjylland-området i perioden 1950-2019.


 

Isfugl. Foto: Flemming Hørsted

Århus Å (t.v.) og Lyngbygård Å ved Labing Vandmølle. Foto: JTL.

Fantastisk flotte fotos af Isfugl taget i Østjylland. Foto: Poul Erik Høgh.

Biotop for Isfugl. Tåning Å ved Skanderborg Sø. Foto: JTL.

Antal besøgte lokaliteter pr år. Number of sites visited.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


1973       
1985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018


Tabellen viser antal lokaliteter, hvor Isfugl er angivet som ynglefugl jf. Dofbasen pr. 1.3. 2019). De relativ mange lokalitetsbesøg i midten af 1990érne skyldes givet observationer gjort i forbindelse med tjek af opsatte redekasser til Vandstær.    Interessen for at følge denne smukke arts bestandsudvikling i Østjylland er desværre i dag meget ringe og ikke mange indberetter ynglefund.   


Derimod er arten  belastet af rigtig mange nærgående naturfotografer,  som har   medført at flere  redesteder er blevet forladt. 

På en østjysk åstrækning, hvor der normalt yngler 4 par isfugle  og hvor  hvert par normalt får 2 kuld unger,  blev der ét år kun

udruget ét kuld. Det er beskæmmende!!!         


Den østjyske ynglebestand antages at tælle mere end 100 par. Men bestanden er meget følsom over for vinterens strenghed og kan derfor svinge meget fra år til år.

Isfugl i Østjylland 1950-2019 jf. Dofbasen pr. 7.3. 2019.


1973

Funder Å Ådal 2-3 par.

1984

Pindsmølledalen 1 par.


1985

Silkeborg Østerskov 1 par ved Klüverkanalen.

Pinds Mølle 1 par.


1986

Ingen!


1987

Remstrup Å (Gudenåen) 1 par.

Funder Å Ådal 1 par.

Slåensø 1 par ved redehul.


1988

Fussingø Mølledam 1 par. Ynglede.

Slåensø 1 par.


1989

Rye Nørreskov 1 par. Æggeskaller set ved rede.


1990

Ravnsø 2 par.

Knud Sø 1 par.


1991

Brassø 0-1 par.

Borresø 0-1 par.


1992

Voermølle Å 1 par.

Bjerregrav Mose 0-1 par.

Fussing Sø 2 par ved Vandmøllen.

Slåensø 1 par.

Tjærby Enge 1 par.

Dronningborg Enge 1 par.

Dronningborg Bredning 0-1 par.

Gudenåen vest for Randers 1 par.

Kristrup Enge 1 par.

Gudenåparken, Vasen, Kongslund par.

Kærby Mølle Møllesø 1 par.

Råby Kær 1 par.

Stubbe Sø 1 par.

Vedelslund Skov (Mølleskov) 1 par.

Brassø 1 par.

Borre Sø 1 par.

Voermølle Å 0-1 par.


1993

Dronningborg Enge 1 par.

Lyngbygårds Å Snåstrup-Labing vandmølle 1-2 par.

Kristrup Enge 1 par.

Slåensø 1 par.

Brabrand Sø 1 par.

Fussingø Mølledam 1 par.

Sortesø, Skanderborg 1 par.

Fussingø Skov 1-2 par.

Fussingø Mølledam 1 par.

Hollands Bjerge 1 par.

Brassø 1 par.

Gudenåparken, Vasen, Kongslund 1 par.

Fussingø Mølledam 1 par. Par fodre udfløjne unger.

Ørnsø 1 par.

Fussing Sø 1 par.

Råby Kær 1 par.

Gudenåen vest for Randers 1 par.


1994

Fussingø Mølledam 1 par.

Slåensø 1 par.

Fuldbro Mølle 1 par.

Stubbe Sø 1 par.

Skader Å Rigtrup Alling Å 1 par.

Bredningen Vorup Enge 1 par.

Dragstrup Enge med slambede 1 par.

Sortesø Skanderborg 1 par.

Brassø 2 par.

Borre Sø 2-3 par.

Ørnsø 1 par.

Julsø 1 par.

Kærby Mølle/Møllesø 1 par.

Dronningborg Bredning 1 par.

Dronningborg Enge 1 par.


1995

Gudenåparken, Vasen, Kongslund 1-2 par.

Gudenåen vest for Randers 1 par.

Råby Kær 1 par.

Avnsø (Brillerne) 1 par.

Fuldbro Mølle 1 par.

Ildal Bæk Høvild Bæk 1 par.

Tange Sø 0-5 par (JTL bør sættes til 2 par!).

Brassø 2 par.

Borre Sø 1 par (redehul ved Gravbækkens udløb).

Borre Sø 3 par angivet af anden person.

Julsø 1 par.

Tjærby Enge 1 par.


1996

Alling Å/Ådal Clausholm 1 par.

Funder Å Ådal 1 par.


1997

Klostermølle ved Mossø 1 par.


1998

Brabrand Sø 1 par ved redehul.

Lystrup Å 1 par.


1999

Brabrand Sø Voldbækken 1 par.

Mossø østenden 1 par (JTL: Klostermøllen?).

Salten Å og Ådal – Them 1 par.

Kulsø ved Bryrup 1 par.

Fussingø Mølledam 1 par 1 ad + unger hørt fra redehul.


2000

Udbyover Sø 1 par.


2001

Pøtsø ved Ørnsø 1 par (2 ad set i territoriekamp/parringsspil).

Giber Å – Fulden – Skovmøllen 1 par ynglende lidt opstrøms.

Røde Mølle ved Bidstrup Gods 1 par.

Røde Mølle ved Egåen 1 par rede i ler skrænt.

Slåensø 1 par – redehul set.

Gudenåen Birksø-Rosvig 1 par (JTL: Dog set 3-4 fugle). 

Gjernå, Søbyvad-Gjern by 1 par (16.7. 3 unger set). 

Fussing Sø 1-2 par.


2002

Funder Å Ådal 2 par (Løgager Dambrug og Graunbjerg Dambrug).

Bjerregrav Mose 1 par. Ynglende.


2003

Hesselbjerg Skov Skalså 1 par (Set hele forår og forsommer).

Torup Sø 1 par (to aktive fugle set med føde).


2004

Fussingø Mølledam 1 par.

Ørnsø 1 par (2. kuld).

Gjernå, Søbygård Sø-Søbyvad 1 par. 

Funder Å Ådal 1 par ynglende ved dambruget.

Skærbæk Plantage ved Skærbækken 1 par.

Fussingø Mølledam 1-2 par (kat fanget en ad isfugl ved redehullet).

Funder Å Ådal ved Funderholme 2 par. (Territoriekamp iagttaget).

Avnsø (Brillerne) 1 par.


2005

Funderholme 1 par (Han fodre hun).

Hesselbjerg Skov ved Skalsåen 1 par.

Pøtsø ved Ørnsø 1 par.

Dronningborg Bredning 1 par.

Kulsø ved Bryrup 1 par. 4 unger ved redested ved Skåning Bro.


2006

Gudenåen Mossø-Gudensø 0-1 par.

Brassø 1 par.


2007

Bjerregrav Mose 0-1 par.


2008

Rosenholm Park og jorde 0-1 par.

Lystrup Å syd for Lystrupminde 1 par.

Borre Sø 1 par.


2009

Bjerregrav Mose 1-2 par.

Lysbro 1 par. Par ved redehul.

 

2010

Dystrup Sø 1 par.


2011

Ellesø Gravbæk/Gravmose 0-1 par (tidl. ynglelokalitet).

Lysbro ved Lysåen 1 par ved redehul.


2012

Lysbro Skov 2 par.

Lysåen strækningen Ørnsø-Silkeborg Langsø 1 par set.

Salten Langsø 1-2 par.


2013

Ingen!


2014

Alling Å Clausholm 1 par. 4 fugle heraf flere unger.

Brabrand 1 par. Set ved redehul.


2015

Lysåen strækningen Ørnsø-Silkeborg Langsø 1 par.

Lystrup Å 1 par.

Silkeborg Papirfabrik 1 par.

Brabrand Sø 1 par.

Mossø Vestenden 1 par.

Tustrup Vest for Randers 1 par.

Hornbæk Enge ved Gudenåen 1 par.

Hungstrup Skov 1 par.