Gl. Rye Engkær Midtjylland


Gl. Rye Engkær


Her på siden vil du løbende blive informeret om naturiagttagelser og projektresultater fra Engkæret. Har du billeder fra området, som du er velkommen til at besøge, lægger jeg dem gerne ud på hjemmesiden.

Jørgen Terp Laursen jtl(a)kirkeugle.dk 61 51 64 64

Det største mosehul hedder officelt Ryelund Sø - det må være Danmarks mindste sø. Her fouragerer odder og er gydeområde for gedde og levested for bl.a.  blåbåndet - og blåvinget pragtvandnymfe og den mægtige Dolomedes edderkop.

Gedde, Ål og Brasen er fanget i Ryelund Sø.

Odder unge på vej væk fra sit bo.

Den 1.6. 2017 købte min familie et lille naturområde på Engvej 11 (matrikel 18n) syd for Gl. Rye beliggende mellem Salten Langsø og Mossø. Sydsiden grænser  ned til Salten Å og nordsiden næsten op til Engvej. Naturstyrelsen (Ry Sønderskov) er nabo mod nord og øst.


Området, der er på ca. 1,5 ha., er nærmest en kærmose (over-gangsfattigkær vil jeg tro) og således en spændende naturtype at undersøge for flora og fauna.   

Her ligger Ryelund Sø og flere små vandhuller. Der er også kanaler lidt eng og  rørgræs-sump, væld, hængesæk, sumpskov rester fra stævningsskov, pilebuske og birketræer og mange hule træer. Trods områdets lidenhed huser det således mange små biotoptyper.

Her er odder, ilder, ræv, rådyr og ynglende broget fluesnapper. Snog er ret almindelig, hvilket er forståeligt med den store bestand af især butsnudet frø.

På sydsiden af åen, er der talrige spor fra gamle bopladser fra jægerstenalderen (Gudenåkulturen). Under formentlig tørve-gravning i 1800-tallet, er der fundet en flot stenalderøkse i vores område.


Brug for din hjælp 

Det er målsætningen at lave en fyldestgørende kortlægning af plante- og dyrelivet. Det gælder mht. pattedyr, fugle, padder, krybdyr, sommerfugle, biller og andre smådyr samt planter – træer, buske, blomster etc.

Så velkommen til naturperlen, som jeg håber du vil besøge og evt. fotografere.  Husk altid gummistøvler og at parkere på Engvejen. Der er vejskilt ved indgangen til området.  Husk at gøre feltnotater og send dem gerne til mig  jtl(a)kirkeugle.dk (61516464).


Tur-forslag

Gå ind i kæret - uden hunde - hvor der er en lille grusbunke i venstre side af vejen og gå evt. ligeud ned til åen og følg så denne mod venstre (øst) til du kommer til en kanal. Følg kanalen til du kommer til Ryelund Sø, og gå så over træbroen og videre rundt om vandhullerne til du igen kommer til stien, der fører ud på Engvejen. Du kan følge de hvide markeringspæle. Du kan naturligvis også gå modsatte vej, hvor markeringspælene er mere synlige.

På min Facebook-gruppe "Gl. Rye Engkær" kan du også  læse og se fotos fra området.

     

Jørgen Terp Laursen

Gedden vejede 5,03 kg og målte 88 cm. 

Kortlægning af ynglefugle

Resultater af optælling af ynglebestanden af fugle i det ca.1,5 ha store område. Tallene fra 2017 må taget med forbehold, da optællingen først blev påbegyndt i ult. maj.


Ynglefuglene blev kortlagt ved den såkaldte Optællingsmetode, der bygger på sikre ynglebeviser (redefund, ungefodring etc.) og gentagende registreringer i afgrænsede områder (territorier).


Yngleresultater viser en ret stor arts rigdom, men få antal ynglepar. Ynglefund af Broget fluesnapper er særdeles interessant, da arten efterhånden er en fåtallig dansk ynglefugl - især i Jylland.


Skal man vurdere en lokalitets værdi som ynglefuglelokalitet bør man også inddraget de uden for ynglende arter, der regelmæssigt i yngletiden fouragerer i optællingsområdet. Det er her blandt andet:

Fiskehejre, Musvåge, Hvepsevåge, Rød glente?, Ravn, Skovsneppe og Isfugl.

Gl. Rye Engkær huser især fuglearter, der er tilknyttet vådområder

og hule træer.


Der er opsat en natuglekasse, to perleuglekasser og 20 mejsekasser.


Sjældneste arter: Lille flagspætte og Hvidsisken.


Sjældneste ynglefugle: Grønspætte og Broget fluesnapper.


Antal fuglearter 70 pr. 1.5. 2020.

Redekasser opsat i Engkæret. Opsætning af redekasser kan ophjælpe småfuglebestanden betydeligt, men kan også påvirke den økologiske balance. Jf. nedenstående ynglede der et par musvitter i 2017 og hele 14 par i 2018.   

Musvit (Parus major)

Det er den mest almindelige ynglefugl i Gl. Rye Engkær, som skyldes opsætning af redekasser. 

Ynglefuglene i Gl. Rye Engkær er optalt blandt andet ved brug af kortlægningsmetoden. Områdets så absolut sjældneste ynglefugl er Broget fluesnapper, der er i stor tilbagegang i Danmark. Jeg er ikke bekendt med, at der andre steder i Østjylland yngler 4 par i et kun 1,5 ha stort område. Årsagen til den gode ynglebestand må især tillægges biotopforholdene - fugtig bund med især rødel og birk. Dertil kommer særdeles gode fødemuligheder, ingen brug af pesticider og naturligvis opsætning af redekasser.  


Kasse nr.

Art i rede- kasse 2020

Art i rede-kasse 2021

Art

2017

2018

2019

2020

2021

1

Tom

Bemærkninger


2

musvit

Knopsvane

1

1

1 med 4 unger

0


3

musvit

Yngler på lille ø i Salten Å

Gråand

1

1-2

1 med 11 ællinger

1


4

musvit


Fasan

0-15

musvit


Vandrikse

0-1

0-1

1


6

musvit

Hørt to gange i yngletiden og set på vildtkamera i 2018

Grønbenet rørhøne

1

1

1

1


7

spætmejse


Blishøne

1


0-1


8

blåmejse


Ringdue

2

1-2

2

1


9

stær

Gøg

?


1

hørt


10

kan ikke tjekkes


Natugle

0

1

0-1

unger i redekasse


11

Yngler i redekasse

Grønspætte

?

0-1


0-1


12

Yngleforsøg i 2018

Stor flagspætte

?

1

1-2

0-1


13

stær

Gråkrage

1

0-1

0-1

0


14

Br. Fluesn.


Musvit

1

14

5

7


15

Alle ynglende i redekasse

Blåmejse

2

2

5

5


16

musvit

Ynglede i naturlige redehuller

Sortmejse


0-1


17

blåmejse

Ynglede i udkanten af området

Sumpmejse


1

0-1


18

rede-materiale

Ynglede i naturligt redehul

Halemejse


1Flok på 7 fugle set i yngletiden

Spætmejse


1

1

2


Par med nyudfløjne unger i 2018. Ynglede i redekasse i 2019.

Gærdesmutte

2+

4-5

4-5Træløber

1

1Stær

1 (yf)

3


Yngleforsøg i redekasse i 2019. Unger i 3 kasser i 2020.

Solsort

1

2

2

2Sangdrossel

1

1

2

1Rødstjert


1


A

spætmejse

Stationær syngende fugl

Rødhals

1

1-2

1-3

2


B

musvit


Munk

1

3

2


C

ikke tjekket


Havesanger

1

1

1

1


D

ikke tjekket


Tornsanger


2

1


E

blåmejse


Løvsanger

2+

1

1


F

blåmejse


Gransanger


1-2

2

2


G

blåmejse

Broget fluesnapper

1-2

2-3

4

1


H

ikke tjekket

4 par i redekasse i 2019

Dompap


0-1

?


perleug.

-kasse

stær

Set flere gange i yngletiden

Bogfinke

1

1

1

1Rørspurv

1

1-2

1


Ungefodring set i 2017 og redebygning i 2020.

*/ = rede ikke fundet.
Området, der byder på mange forskellige småbiotoper, har gamle hule, uberørte og frønnede træer og har formentligt derfor talrige spændende svampearter.   

Svampeeksperten Jens Maarbjerg har bestemt svampearter i området. Jeg håber, at også andre svampekyndige vil aflægge Engkæret et besøg.

 

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.