Århus Østhavn ynglefugle 2019
Århus Østhavn Ynglefugle 2019

Husrødstjert ynglede i en rendegraver - her forlader hunnen redestedet. Få dage efter ungerne havde forladt reden blev rendegraveren taget i brug.


For første gang i flere år blev ynglefuglene optalt systematisk på Århus Østhavn i 2019.

Ynglefugletællingerne bygger især på egne observationer, men også Jørgen Hammershaimb og Keld Henriksen har også bidraget med oplysninger - og tak for det.

Den 18.6. blev alle grønne områder samt arealerne langs kysten og mole-stenene helt ud til hjørnet af den nye færgeterminal grundigt undersøgt. Fint vejr men lidt blæsende. 3 timers obs. I samme periode sad en vandrefalk på 40 meter-kranen – set fra DLG-bygningen –

den sad der kl. 10 og endnu kl. 13.

 

Ynglefuglestatus


Gråand set jævnligt – næppe ynglefugl.


Vandrefalk 1 par med 3 unger i redekasse i 2020. (Første ynglefund i Østjylland.


Tårnfalk set få gange i yngletiden. Ynglede i redekasse i 1990érne. Efter redekassen faldt ned, har arten ikke ynglet på Østhavnen.


Stor præstekrave 3-4 par på sandarealerne.


Lille præstekrave 1 par. Den 18.6. forsøgte en gråkrage at prædere reden. De gamle fugle varslede voldsomt. Efter ynglestedet tørrede

helt ud i juli, er parret tilsyneladende forsvundet.   Strandskade 1-2 par. Uvist om de ynglede på et bygningstag eller på græsareal – de er meget højlydte og sås ved næsten hvert besøg.


Sølvmåge 15-20 par. Yngler på flere af havnens tage. Unger i forskellige aldre set 23.6. Keld Henriksen optalte 54 pull. fordelt på to tage

den 30.6. Meget usikker parangivelse.   


Sildemåge 4 territoriehævdende fugle set i ult. april (2 par?). Men ingen obs. i juni bortset fra to fugle set sammen den 29.6.


Havterne 2 par nær Mærsk – yngler helt givet på tag, hvilket for mig er uhørt sted for terner!


Tamdue alm. ynglefugl, men i stor tilbagegang som ynglefugl på havnen. Adskillige par ynglede på den høje blå kran.


Ringdue 1 par gjorde yngleforsøg nær den østvendte vandrefalkekasse. Arten er i stor fremgang på havnen.


Tyrkerdue 2 fugle set sammen, men ingen ynglebeviser.


Mursejler set jævnligt over havnen, men ingen ynglebeviser.


Sanglærke 5 par. (2 par bag indhegning nær rundkørslen og 2-3 par på de åbne græsarealer.


Landsvale 1 par ynglede inde i bygning ved Lundsoe.


Bysvale 10-20 par ynglede oppe under taget på Aarhus Oliemølles store siloer ud mod byen. Den mest almindelige svaleart i området.


Digesvale 7 par (koloni på 5 og 2 par) i høj sandbunke nær kysten ved Medlog containerplads.


Stær En flok på 10-12 fugle set jævnligt i yngletiden, men ingen ynglebeviser.


Gråkrage 6 par. 5 par ynglede i "stålbure på toppen af stålmaster" og et par i stålkurv på toppen af den blå kran.


Allike set jævnligt i ringe antal i yngletiden, men ingen ynglebeviser.


Solsort 1 par. Set med føde flyve ind i busk ved læhegn over for Marselisborg Rensningsanlæg.


Tornsanger 1 par jf. Jørgen Hammershaimb: ”Hørt flere gange synge i bevoksningen mellem Aarhus Østhavn og Bådpladsen til

Marselisborg Marina”.
 Husrødstjert mindst 14 par


Sammenhold med udbygningen af Århus Østhavn, som ikke umiddelbart synes at være til fordel for husrødstjerten, er ynglebestanden i 2019 overraskende stor. Forklaringen skal delvist søges i, at flere par har ynglet i nyanlagte stendynger, som skal anvendes ved byggerierne. De vil derfor løbende blive fjernet i takt med udbygning af området. Desuden har jeg i år været betydelig mere aktiv på Østhavnen end i tidligere år bl.a. med henblik på kortlægning af ynglefuglene og vandrefalk. Vi kan formentligt forvente færre par i

fremtiden.

Jeg med flere har overraskende nok ikke registreret Husrødstjert på Mærks arealer – fx hørt arten fra deres indhegninger. På andre af Østhavnens lukke arealer er der formentligt også nogle ynglepar. 


Lokalitetsfordeling


En sy. flere gange ved Lundsoe (frysehus), hvorfra man kan se over mod den østlige vandrefalkekasse.


4 set i territoriekamp ved Samship Logistics (den nye store grå bygning). Et par ved bygning og et par ved molesten.


1 sy. på noget sort/hvidt materiale – nærmest store klodser, der står inde på sandareal nær vandflyverens P-plads.


Så har jeg tidligere i år hørt arten ved Oliemøllen og Jørgen Hammershaimb har hørt den på det nybyggede areal, syd for de to store


DLG-skorstene. Jeg så en fugl ved DLG-skorstenene i juli måned.


Status indtil medio juni ca. 6 par.


Den 18.6. 2019 undersøgte jeg hele strækningen langs kysten og tilstødende græs- og grusarealer samt alle stendynger og andre

potentielle ynglesteder for Husrødstjert helt ud til spidsen af Østhavnen.


På denne tur sås fodring af unger, hvor reden var anlagt i en stor samling kampesten næsten ude på spidsen af Østhavnen. Reden var anbragt 2-2,5 meter over jorden.


Et andet par blev set ca. 75 meter syd derfra, hvor fuglene var tydelig meget urolige – de opholdt sig især på kyst-stenene.


Dertil en han sy. ca. 100 m længere mod syd ved Medlog, hvor husrødstjert tidligere i år ynglede i en værktøjskasse på en ældre rendegraver. Ungerne forlod reden få dage før rendegraveren blev taget i brug.


Ca. 100 meter syd for Medlog blev endnu et par set fodre unger (2 stk.) ude på kyst-stenene.


Den 20.6. blev et par set fodre 3 udfløjne unger ved den store blå kran på adressen Balticagade 21. Har muligvis ynglet inde i bygningen.

En utrolig smuk han set flyve derind flere gange.


Den 23.6.19 blev en ad han set med føde og hørt syngende over for Oliemøllen ved ”Svendborgrampen”. Fløj flere gange ned i baggård med føde.


Den 23.7. 19 blev et par set med føde (han fotograferet) hos CTC Container & Tank Cleaning, der ligger ved rundkørslen, hvor lastbiler får påfyldt brændstof.


Den 23.7. 19 blev et par set med føde på Sydhavnsgade, hvor man modtager kemikalier fra skibe. Ynglede tilsyneladende inde i en anhænger til lastbil, som ikke har været i brug i lang tid. Kun hunnen set fodre.  


Stenpikker 0-1 par. En fugl set en gang i yngletiden på fin ynglebiotop. 2.6. Muligvis set med redemateriale jf. Finn A. Jensen.


Engpiber 3 par. Alle varslede og hørt sy. og en set med føde på græsarealerne.Hvid vipstjert er karakterfugl på Århus Østhavn. Denne fugl fotograferet ved Mærsk.


Hvid vipstjert 8-9 par. Yngler ved bygninger og mellem sten i stenbunker langs kysten. Bestanden er muligvis større end her angivet.


Stær. Enkelte set i yngletiden, men ingen ynglebeviser.


Tornirisk. 2 par set flyve rundt nær rundkørslen, ingen ynglebeviser, men yngler givet.


Bogfinke set flere gange og hørt samme sted som solsort, men ingen ynglebeviser. En hørt sy. ved ”Svendborgrampen” 23.6.    


Rørspurv 0-1 par. Han set og hørt af Jørgen Hammershaimb 


Gråspurv ret almindelig, men ingen ynglebeviser.Vandrefalk - ynglepar på vej?Han  og hun set sammen enkelte gange i juni 2019. Vandrefalkene er set i begge redekasser, men vestkassen – den, der vender

mod DLG - er den foretrukne. En dag - hvor også hunnen var til stede - blev han hørt kalde. Hunnen er betydelig større og mørkere end hannen. Hannen har været på havnen – i hvert fald - siden november 2018. Men det er tilsyneladende ikke så let at lokke en smuk hun

til en 5-stjernet vandrefalkekasse!

Jeg følger fuglene nøje. De bliver fotograferet og adfærd bliver nedfældet. Uperiodisk bliver informationer og fotos lagt ud på

hjemmesiden www.vandrefalke.dk.

Vi forventer/håber at arten vil yngle på Århus Havn i 2020. Så har vi også ventet i 5 år! Vandrefalk er ikke tidligere kendt for at have

ynglet i Østjylland.    


Jeg håber, I vil informere og evt. sende mig fotos af vandrefalkene på Århus Østhavn.


Vandrefalk gammel han juni 2019 Århus Østhavn. Bemærk blandt andet forskel i skægmønster på denne og nedenstående hun, som dukkede op på havnen i juni 2019. 

Vandrefalk gammel hun, der er set mindst tre gange sammen med hannen i østkassen - den redekasse, der vender mod DLG-bygningen i juni 2019. På grund af hunnens relative mørke bugside sammenlignet med hannens, kan hun være vanskelig at se i redekassen. Hannen derimod, lyser op med sin lyse bugside, hvilket især ses, når den raster.  Hunnen er en stor og kraftig fugl.