Nordisk Flagermus Center (NFC)
Nordisk Flagermus Center (NFC)

Nordic Bats Center


Indsend døde flagermus til bestemmelse 


Submit dead bats for determination  -  Indsend døde flagermus til bestemmelse


Jeg har særlig stor erfaring på flagermus i kirker

Langøret flagermus (Plecotus auritus)


Brown long-eared bat.

-

Vandflagermus familie ( Myotis daubentoni)


Daubenton´s bat


NBC udfører arbejder for kommuner, virksomheder og andre til konkurrencedygtige priser. Der anvendes avanceret flagermusdetektor.


Private kan få bestemt flagermus uden beregning.


JTL Fauna Consult (Etablerings år 1993)

Zoolog/ornitolog Jørgen Terp Laursen Engdalsvej 81b,

8220 Brabrand, Danmark.


Private can get certain bats without charge.

Nordisk Flagermus Center har primært til formål at indsamle viden om flagermus og sikre deres overlevelse.


Alle Nordens flagermusarter er totalfredet, rødlistede og i tilbagegang. Vi har derfor et særligt ansvar for at tage vare om disse fascinerende dyr. Det kan I gøre i samarbejde med NFC.


•NFC kortlægger forekomst af flagermus med avancerede flagermus-detektorer fx i relation til by- og vejprojekter, renovering af bygninger samt undersøger gamle træer, alléer o.a. for flagermus.


•NFC modtager med taknemlighed video og fotos af flagermus.


•NFC modtager også døde flagermus til bestemmelse, der fremsendes i lukket plastpose men angivelse af navn på finderen, fundsted, dato og måske andet.


Det siger loven

De må ikke fanges eller ihjelslås. Desuden må ødelæggelse eller beskadigelse af deres yngle- og rasteområder ikke finde sted. Endvidere må de ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Undersøgelser af forekomster og flagermuslokaliteter hvor indfangning er nødvendig eller som forstyrrer flagermus vil kræve tilladelse fra Naturstyrelsen”. (Kilde:


Miljøministeriet, Naturstyrelsen).

Det betyder fx at byggefirmaer har pligt til at få foretaget flagermus-undersøgelser af bygninger, der ønskes renoveret eller nedrevet. Gamle hule træer, ældre skovbryn, alléer etc., er underlagt samme bestemmelser.   

NBC påtager sig gerne undersøgelser af eventuel flagermus i relation til ovenstående hvori indgår eventuel flytning eller andre hjælpetiltag for flagermus. Vi har stor erfaring med registrering af flagermus.


Arbejdsgang for typisk opgave vedrørende flagermus-undersøgelse af bygninger o.lign.


1.Visuel eftersøgning af flagermus på lofter og tjek med batdetektor, der optager flagermusene ultralyde som efterfølgende analysere og artsbestemmes i computerprogram. Opgaven vil typisk tage 3-4 dage = feltbesøg + afrapportering. Flagermus tjekkes også uden for bygning. Der vil oftest være tale om undersøgelse af lofter.


2.Der udarbejdes en lille rapport indeholdende:


3.a/ Resultater af undersøgelsen.


4.b/ Behov for eventuelle hjælpeforanstaltning, hvis flagermus registreres.


5.Konklusion.   


NBC udfører arbejder for kommuner, virksomheder og andre til konkurrencedygtige priser.


JTL Fauna Consult (Etablerings år 1993)

Zoolog/ornitolog Jørgen Terp Laursen Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand, Danmark

CVR.nr. 16885177. jtl@kirkeugle.dk 61 51 64 64


Send døde flagermus og observationer af flagermus til min adresse.

Send dead bats and observations of bats to my address.