Rovfugletrækket over Dragsmur

Frysende ornitologer venter på fuglene en kold forårsdag. Teleskopet er klar. 

Dværgfalk (Falco columbarius). Dragsmur 23.4. 2019. Denne lille falk er fåtallig, men årlig trækgæst over Dragsmur. 

Forårstrækket over Dragsmur

- primært rovfugletrækket

Dragsmur ligger på Syddjursland. 

Olaf Ryes Vej 4, 8420 Knebel. Her er P-plads.Draget er et vigtigt knudepunkt i både Mols-Helgenæs’ og Danmarks historie. Denne 300 m smalle landtange er opstået gradvist ved landhævning, og skabte først engang i Bronzealderen forbindelse mellem Mols med den tidligere ø, Helgenæs. Kilde Delvist efter VisitAarhus.I 1969 opdage jeg, at Dragsmur på grund af de geografiske forhold, ikke alene var et smukt naturområde, men også en fin trækfugle-lokalitet.


Migration counts at Dragsmur, Denmark  in the spring of 2020-2022.


Jørgen Terp Laursen

Rød glente (Milvus milvus). Dragsmur 4.6. 2021. Indtil helboerne gør indsigelser, vil jeg udnævne Rød glente til "nationalfuglen" på Helgenæs.  

Nordligste "spidse" obs.post - Ormsbjerg 20 moh. - hvorfra de fleste følger fugletrækket. 

Der kan være ventetid på fuglene - så husk kaffe og brød.  

Fiskeørn (Pandion haliaetus) Dragsmur 23.4. 2019. Arten er fåtallig, men årlig trækgæst over Dragsmur. 

Hvorfra og hvornår kan man se fugletræk over Dragsmur?


Der benyttes især to observationssteder.


1/ Det nordligste punkt er den 20 m høje Ormbjerg bakke

(se foto).  


2/ Det sydligste punkt er ved General Rye Skaner. Afstanden mellem de to steder er 0,9 km. Dragsmur ligger mellem de to observationssteder.Trækperiode medio februar til primo juni.


Trækket er størst i april.


Sjældnere arter ses oftest medio april til primo juni.

Hvor kommer fuglene fra om foråret?


De fleste trækfugle, der ses ved Dragsmur overvintrer syd for Danmark. 

Foreløbige trækresultater i Midtdanmark tyder på, at fuglene især benytter viste røde trækruter.

Dvs. Tyskland - Als - Fyn - Samsø - Dragsmur - Fornæs - Gjerrild og måske til Sverige via Anholt.  

Nogle fugle vælger også at flyve mod nord, når de har passeret Dragsmur.

Følger de denne rute bruger de sandsynligvis Kattegat-kysten som ledelinje mod nord til fx. Skagen.

Moesgaard syd for Aarhus er til tider også en god trækfuglelokalitet. Fugle herfra er - nord for Arhus - set trække NØ mod Mols Hoved dvs. nordom Dragsmur.   

Vindafdrift har imidlertid stor indflydelse på fugletrækket i hele Verden. 


Hvorfor denne side?

Kort og godt. Vi savner at få et samlet billede af fugletrækket over Dragsmur (det er vanskeligt at få via Dofbasen). Indtil videre bringer jeg her løbende det årlige træktal i skemaform. 

primært vdrørende rovfuglene, men også mere usædvanlige observationer er angivet. Har du kommentarer til skemaer og observationerne, hører jeg gerne. 


Afgrænsning af Dragsmur-området.

Der henstilles til, at observatører kun medregner iagttagelser fra Dragsmur-området og IKKE lader Vænge Sø indgå, når de indtaster observationer i Dofbasen under Dragsmur. Det gælder især for de mere usædvanlige iagttagelser. Hvis man alligevel gør det, er det vigtigt i tvivlstilfælde at nævne, hvor fuglen er set. Eks. Indtastning af 4 gråstrubede lappedykkere. Er det fugle set i fx.Begtrup Vig eller i Vænge Sø? 


Skema

På følgende årsskemaer er alle observationer uden retningsangivelser nordtrækkende fugle.


Gode fiduser

Som ornitologerne rigtig siger: Kommer der ingen fugle, kan vi altid se på den smukke natur over Helgenæs. Men lad os nævne et par vigtige forhold, når man vil se på fugletræk over Dragsmur. 

Fra Dragsmur kan det som udgangspunkt anbefales at se mod syd i retningen mod den høje antenne og "kuppeltræet".


Vindstyrke og vindretning er af stor betydning. Fugle vil generelt helst have nogen vind under trækket, men ikke for meget. Der trækker generelt få fugle, når der er vindstille med mindre

lufttemperaturen er høj. I stille vejr vil fuglene trække lige hen over Dragsmur, fordi de følger landjorden. Der skal helst være klart vejr, men i let diset  "grumset" vejr, kan man opleve et godt fugletræk.

Ved Dragsmur er en tommelfingerregel: Om foråret frem til medio april er SV-vind den foretrukne. Herefter er S og SØ-vinde et foretrukne.

I maj/juni måned skal man især være opmærksom på, at falke (Lærkefalk, Dværgfalk, Vandrefalk), ofte følger kystskrænterne på østsiden af Helgenæs, hvor de kan udnytte vindforholdene.  

    

Men ellers er fugle meget påvirkelig af afdriftstræk. Dvs. "de bliver ført med af vinden". Selv i beskeden vindstyrke påvirkes fuglene af vinden.I en vestenvind vil fuglene følge  østsiden af Helgenæs

og er vinden ret kraftig føres de ud over havet mod Ebeltoft - dvs. mod NØ. I østenvind er det lige modsat.    


Dragsmur på verdenskortet

Jeg arbejder på at få Dragsmur koblet på den største hjemmeside for træklokaliteter i Verden - Trektellen.org. Vi kan naturligvis ikke bidrage med så meget - men lidt er bedre end ingenting.

Jeg er alligevel meget overraskende over de mange spændende observationer. 


Link 

Du kan finde linket: "Rovfugletrækket over Dragsmur" på min hjemmeside www.vandrefalke.dk.
 Dragsmur og Helgenæs byder på andet end fugle.

 Vi er foruden fugle også interesseret i oplysninger om planter, smådyr, padder, krybdyr og pattedyr

 Det er tanken at denne side løbende udvides med spændende observationer og naturfotos fra området.

 Så send mig gerne oplysninger og fotos.    

Vandhul ved foden af Dragsmur. 25.3. 2022. Vandhullet har tidligere huset Spidssnudet frø, Grøn frø og

Strandtudse. Jeg har ikke i mange år kunnet genfinde arterne i vandhullet. 


Tilgroning og fjernelse af vandhuller er det største natur-problem på Helgenæs.


Lodsejere bør være forpligtige til at få oprenset deres vandhuller. Man bør oprette et "Vandhulslag" på

Helgenæs, der kan gå sammen om at kontakte kommunen og lodsejerne om retablering af vandhuller.      

Markfirben og Spidssnudet frø, som her vist, er i voldsom tilbagegang på Helgenæs. Gæster og sommerhusejere har derfor et stort medansvar for at beskytte og forbedre de to arters levesteder.

 Hermed også en appel til Syddjurs Kommunes miljøafdeling om at tage initiativ til restaurering af kommunens vandhuller. I midten af 1990érne undersøgte jeg 206 vandhuller på Helgenæs for padder m.m. Hvordan mon situationen er i dag? 

Observatører
Signaturforklaring


Kim Mouritsen

KM

Flemming Hørsted

FH

Bjarne Hove-Jensen

BHJ

Lars Nielsen

LN

Trækforsøg

TF

Jørgen Terp Laursen

JTL

Morten DD Hansen

MDDH

Jens Vejlgaaed

JVV

Flemming Olsen

FO

Rastende

R

A. og P. Nielsen

APN

Kaj Abildgaard

KA

Jan Biehlet

JB

Søren Poulsen

SP

Retning

N, S, Ø, V etc. 

Rudi Daugsch

RD

Helge Mølbach Sørensen

HMS

Boris Schønfeldt

BS

Jens Peter Lomholt

JPL

Overflyvende

O

Emil Skovgaard Brandtoft

ESB

Torben Rasmussen

TR

Henning Kofod

HK

Arne Bo Larsen og Ursula Burmann

ABL

Syngende, rast

Sy. R.

Flemming H. Nielsen

FHN

Gøran Jakobsen

GJ

Fritz Kofod

FK

Hans Henrik Bay

HHB

Trækkende

T

Martin Svinth Ebbesen

MSE

Christian Michael Villadsen

CMV

Ole Laursen

OL

Sten Skadegaard

SS

Fouragerende

FU

Kent Olsen

KO

Svend Wemmelund

SW

Steen Reimers

SR

Christian A. Jensen

CAJ

Vinterdragt

VD

Johnny Krämer Christensen

JKC

Martin Iversen

MI

Anders Winding Mønsted

AWM

Hans Ole Frølund Andersen

HOFA

Overflyvende

OF

Kevin Kuhlmann Clausen

KKC

Morten Borup

MB

Henrik Gerner Baark

HGB

Mads Olsen

MO

1 K = 1. kalenderår etc.


Klaus Mortensen

KM

Asger Lykkegaard Møldrup

ALM

Henning Lykke Larsen

HLL

Lars Bruun

LBKarsten Haug

KH

Klaus B. Viborg

KB

Terie Seidenfaden 

TS

Uffe Terndrup

UFLars Gabrielsen

LG

Simon Iversen

SI

Hans Pinstrup 

HP

Per Ring

PRAllan Janniche

AJ

Svend Aage Linderström

SÅL

Henrik Stenholt

HS

Kirsten Højlund Laursen

KHLJørgen Staarup Christensen

JSC

Torben Laursen 

TL

Keld Henriksen

KH

Inger og Ivan Zink-Nielsen

IIZNStepfan Skaarup Lund

SSLFølgende feltskemaer bliver løbende opdateret. Hvor intet andet er nævnt, er der tale om nordtrækkende fugle.

Ved sammenligning af årsresultaterne er det især vigtigt at tage højde for vejrforhold, antal feltbesøg og samlet observationstid. 

2022


Februar

Marts

April

Maj

Juni

Total

Bedste trækdag m.m. i foråret 2022

Kilde


Musvåge

Buteo buteoFra Dofbasen

Fjeldvåge

Buteo lagopus
Fra Dofbasen

Våge sp.

Buteo sp.
Fra Dofbasen

Rød glente

Milvus milvus
Fra Dofbasen

Sort glente

Milvus migrans
Fra Dofbasen

Havørn

Haliaeetus albicilla
Fra Dofbasen

Hvepsevåge

Pernis apivorus
Fra Dofbasen

Rørhøg

Circus aeruginosus
Fra Dofbasen

Blå kærhøg

Circus cyaneus
Fra Dofbasen

Steppehøg

Circus nacrourus
Fra Dofbasen

Hedehøg

Circus pygargus
Fra Dofbasen

Kærhøg sp.

Circus sp.
Fra Dofbasen

Duehøg

Accipiter gentilis
Fra Dofbasen

Spurvehøg

Accipiter nisus
Fra Dofbasen

Fiskeørn

Pandion haliaetus
Fra Dofbasen

Vandrefalk

Falco peregrinus
Fra Dofbasen

Lærkefalk

Falco subbuteo
Fra Dofbasen

Dværgfalk

Falco columbarius
Fra Dofbasen

Aftenfalk

Falco vespertinus
Fra Dofbasen

Lærke-/Aftenfalk

F. subbuteo/vespertinus
Fra Dofbasen

Tårnfalk

Falco tinnunculus
Fra Dofbasen

I alt rovfugle

I alt

2020 var formentligt det bedste år med trækkende rovfugle i mere end 10 år i Østjylland, hvilket også træktallene fra Dragsmur indikerer. De gunstige vejrforhold tiltrak også ørne og blandt andet denne 2k Steppeørn, som Kent Olsen, Morten DD Hansen m..fl. så og fotograferede den 1.7. 2020. Steppeørnen fløj rundt på Syddjursland omtrent som vist på kortet. Eventuelle observatører ved Dragsmur ville med lidt held måske også have set fuglen. Men indtil videre må Steppeørn vente med at komme på listen over rovfugle set ved Dragsmur og Helgenæs.

Endnu en Steppeørn fra Skagen på Djursland


01.07.2020: "Molslaboratoriet: kl. 15.45-15.50 ser *Morten DD Hansen og Emil Skovgaard Brandtoft en af de sjældne ørne på stor afstand nordøst for området, hvor den kredsende og til sidst glidende forsvinder væk mod østnordøst. Kl. 15.50 ringer Morten til Kent Olsen, der sidder i en bus på vej hjem fra Aarhus til Djursland. Der bliver redegjort for hvorfor det var en af de sjældne ørne og med de to kompetente personer bag kikkerten og begge med efterhånden en del ørne på skulderen, lød det lige ud af landevejen. Umiddelbart efter den er forsvundet østover, kommer regnen vest fra, hvorfor den må formodes at være gået til rast på det sydøstlige Djursland. Med andre ord burde den være på plads ved opklaringen dagen efter.". For mere information søg på: 

"Endnu en Steppeørn fra Skagen på Djursland".

2021

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Total

Bedste trækdag m.m. i foråret 2021.

Kilde
Musvåge

Buteo buteo


9

11

66

86

9.5. 39 N

Fra Dofbasen

Fjeldvåge

Buteo lagopus


Ingen observationer

Fra Dofbasen

Våge sp.

Buteo sp.


Ingen observationer

Fra Dofbasen

Rød glente

Milvus milvus


3

14

5

6

28

6.6. 5 R JTL

Fra Dofbasen

Sort glente

Milvus migrans


1N+1R

1 NØ

2

1.5., 2.5. og 1.6. MDDH og JTL .

Fra Dofbasen

Havørn

Haliaeetus albicilla


2

2

2

1.6. 2 rast på Begtrup Røn.

Fra Dofbasen

Hvepsevåge

Pernis apivorus


19

47

66

24.5. 16 N (MDDH).

6.6. I perioden 13.00-13.15 indtrak fra syd (Samsø?) 34 hvepsevåger i én flok- talt flere gange. Fuglene fløj rundt midt over Helgenæs og forsvandt op i disen. Kun enkelte set herefter. JTL.

Fra Dofbasen

Rørhøg

Circus aeruginosus


14

8

22

Et ynglepar ved Vænge Sø. 

Fra Dofbasen

Blå kærhøg

Circus cyaneus


1

1

2

Fra Dofbasen

Steppehøg

Circus nacrourus


Ingen observationer

Fra Dofbasen

Hedehøg

Circus pygargus


Ingen observationer

Fra Dofbasen

Kærhøg sp.

Circus sp.


Ingen observationer

Fra Dofbasen

Duehøg

Accipiter gentilis


1

1

19.4. R ved Dragsmur. TR.

Fra Dofbasen

Spurvehøg

Accipiter nisus


2

81

18

101

18.4. 36 N FHN og 19.4. 25 N JTL

Fra Dofbasen

Fiskeørn

Pandion haliaetus


2

3

1

6

Fra Dofbasen

Vandrefalk

Falco peregrinus


1

1

6.6. TF kl. 14.40 JTL

Fra Dofbasen

Lærkefalk

Falco subbuteo


5

8

13

2.5. 1 Ø. og 3.6. 6N MDDH.

Fra Dofbasen

Dværgfalk

Falco columbarius


7

6

13

4 den 17.4. og 9.5. ESB. 

Fra Dofbasen

Aftenfalk

Falco vespertinus


1

1

3.6. hun N 15.20 MDDH.

Fra Dofbasen

Lærke-/Aftenfalk

F. subbuteo/vespertinus


5

5

 6.6. 5 N. Varmedis og afstand gjorde en sikker artsbestemmelse umulig. 3 blev set sammen, som indikerer aftenfalk. JTL.

Fra Dofbasen

Tårnfalk

Falco tinnunculus


18

13

8

39

Fra Dofbasen


I alt rovfugle


388


2020

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Total

Bedste trækdag m.m. i foråret 2020.Musvåge

Buteo buteo


5

299

29

333

23.4. 136 N. Et stort træktal for lokaliteten. Dragsmur er i april bedst i svag SV vind og i maj Ø- og især i SØ-vind. JTL.

Fra Dofbasen

Fjeldvåge

Buteo lagopus


Ingen observationer

Fra Dofbasen

Våge sp.

Buteo sp.


Ingen observationer

Fra Dofbasen

Rød glente

Milvus milvus

1 R

1 + 2 R

17

2

1 R

20


Fra Dofbasen

Sort glente

Milvus migrans


1


1


Fra Dofbasen

Havørn

Haliaeetus albicilla

2 R

2 R

3 R

1 OF


2-3


Fra Dofbasen

Hvepsevåge

Pernis apivorus


16

16

9.5. 1. i år. 12 N 21.5. TKC og JTL

Fra Dofbasen

Rørhøg

Circus aeruginosus


10

8

18


Fra Dofbasen

Blå kærhøg

Circus cyaneus


Ingen observationer

Fra Dofbasen

Steppehøg

Circus nacrourus


Ingen observationer

Fra Dofbasen

Hedehøg

Circus pygargus


Ingen observationer

Fra Dofbasen

Kærhøg sp.

Circus sp.


Ingen observationer

Fra Dofbasen

Duehøg

Accipiter gentilis


1 NØ

1

8.4. JTL

Fra Dofbasen

Spurvehøg

Accipiter nisus


48

9


57


Fra Dofbasen

Fiskeørn

Pandion haliaetus


10


10


Fra Dofbasen

Vandrefalk

Falco peregrinus


1

1

3.5. JTL.

Fra Dofbasen

Lærkefalk

Falco subbuteo


1

1


Fra Dofbasen

Dværgfalk

Falco columbarius


4

6


10


Fra Dofbasen

Aftenfalk

Falco vespertinus


Ingen observationer

Fra Dofbasen

Lærke-/Aftenfalk

F. subbuteo/vespertinus


Ingen observationer

Fra Dofbasen

Tårnfalk

Falco tinnunculus


12

21

33


Fra Dofbasen

Sjældnere arter eller arter i større antal for lokaliteten.
Gråst. lappedykker


33 R

Er observationen fra Veng Sø eller fx. Begtrup Vig?


Nordisk lappedykker


1 R


Ny art for området. 


Sule
1 R


Skestork


1Sølvhejre


1Hvid stork1Trane

Trane
10 


Trane
6 NØ


Trane
1 S


Trane


1 R
Bramgås

260 R

173 ØLysbuget knortegås

33 R

14 OFMørkbuget knortegås


5 R
Knortegås


75 ØKnortegås
113 Ø


Fløjlsand


48 R

165 R

85 R


Sortand

65 R

105 R

200 REderfugl


202 R

240 R


Toppet skallesluger


73 FU
Hvinand


183 R
Storspove


25 NØStor præstekrave


12 R


Sorthovedet måge


1Sortkrage1 OFAlk


21 FU
Gul vipstjert


25Bysvale


160Bomlærke


1 Sy. RBjerglærke


3 RBjerglærke5 R

 5 R


Engpiber


216 NSilkehale


11 NKernebider


3 OF

I alt rovfugle


503Navn 

Latin

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Total

Bedste trækdag i foråret

Bemærkninger

2016

Musvåge

Buteo buteo15

109


124


Fra Dofbasen

Fjeldvåge

Buteo lagopusIngen observationer

Fra Dofbasen

Våge sp.

Buteo sp.


Ingen observationer

Fra Dofbasen

Rød glente

Milvus milvus2

6


8


Fra Dofbasen

Sort glente

Milvus migransIngen observationer

Fra Dofbasen

Havørn

Haliaeetus albicilla
1


1

Der var tale om en rastende 3+ fugl.

Fra Dofbasen

Hvepsevåge

Pernis apivorus
72


72


Fra Dofbasen

Rørhøg

Circus aeruginosus
5

1

6

Set i parringsflugt. Mange obs. af rastende fugle, som er henregnet som lokale ynglefugle.

Fra Dofbasen

Blå kærhøg

Circus cyaneus
4


4


Fra Dofbasen

Steppehøg

Circus nacrourusIngen observationer

Fra Dofbasen

Hedehøg

Circus pygargusIngen observationer

Fra Dofbasen

Kærhøg sp.

Circus sp.Ingen observationer

Fra Dofbasen

Duehøg

Accipiter gentilisIngen observationer

Fra Dofbasen

Spurvehøg

Accipiter nisus


2

5

25


32


Fra Dofbasen

Fiskeørn

Pandion haliaetus


2

1

6


9

8.4. Heraf 1 S FH.

Fra Dofbasen

Vandrefalk

Falco peregrinus
3


3


Fra Dofbasen

Lærkefalk

Falco subbuteo
18


18

1.5. Heraf 4 NØ alle foto. 9.58, 10.14, 13.40, 1400. JTL. Obs.tid 9.55 - 14.00.

Fra Dofbasen

Dværgfalk

Falco columbarius
14


14


Fra Dofbasen

Aftenfalk

Falco vespertinus
111.5. 1 N kl. 13.05 JTL.

Fra Dofbasen

Lærke-/Aftenfalk

F. subbuteo/vespertinusIngen observationer

Fra Dofbasen

Tårnfalk

Falco tinnunculus6

39


45

Årligt et lokalt ynglepae lige syd fo Dragsmur.

Fra Dofbasen

I altI alt

Navn 

Latin

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Total

Bedste trækdag m.m. i foråret 2019.

Kilde

2019


Musvåge

Buteo buteo

19

1

20


Fra Dofbasen

Fjeldvåge

Buteo lagopus

1

1

Fra Dofbasen

Våge sp.

Buteo sp.

Ingen observationer

Fra Dofbasen

Rød glente

Milvus milvus

16

1

17

Enkelte "trækkende" kan være lokale fugle. Arten yngler ikke på Helgenæs.

Fra Dofbasen

Sort glente

Milvus migrans

Ingen observationer

Fra Dofbasen

Havørn

Haliaeetus albicilla

1 R

2 NV

2

Mange observationer af to fugle i hele april.

Fra Dofbasen

Hvepsevåge

Pernis apivorus

1

1

28.4. 1 N Meget tidelig AJ.

Fra Dofbasen

Rørhøg

Circus aeruginosus

12

12

15.4. 3 N KKC.  Et ynglepar ved Vænge Sø.

Fra Dofbasen

Blå kærhøg

Circus cyaneus

7

7

Et relativt stort antal. 

Fra Dofbasen

Steppehøg

Circus nacrourus

1

1

22.4. Sikker artsbestemmelse. 2k? N kl. 16.40. ESB.

Fra Dofbasen

Hedehøg

Circus pygargus

Ingen observationer

Fra Dofbasen

Kærhøg sp.

Circus sp.

Ingen observationer

Fra Dofbasen

Duehøg

Accipiter gentilis

Ingen observationer

Fra Dofbasen

Spurvehøg

Accipiter nisus

195

195

15.4. 31 N KKC - 22.4. 69 N Rekord for Dragsmur ESB.

Fra Dofbasen

Fiskeørn

Pandion haliaetus

25

1

26

15.4. 9 N KKC.  Flot træk-år for arten.

Fra Dofbasen

Vandrefalk

Falco peregrinus

4

1

5

Flot træk-år for arten.

Fra Dofbasen

Lærkefalk

Falco subbuteo

4

4

Fra Dofbasen

Dværgfalk

Falco columbarius

11

2

13

2.6. 1 N. JTL. 23.4. 5 N JTL+FHN.

13.26, 13.55, 14.30, 15.11 og 15.25.Lokalitet:Dragsmur (10:30 - 16:15)

Fra Dofbasen

Aftenfalk

Falco vespertinus

Ingen observationer

Fra Dofbasen

Lærke-/Aftenfalk

F. subbuteo/vespertinus

Ingen observationer

Fra Dofbasen

Tårnfalk

Falco tinnunculus

50

2

52

23.4. 25 N FHN+JTL. Rekord-år og rekord dagstal for Dragsmur.

Fra Dofbasen

I alt

I alt

Navn 

Latin

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Total

Bedste trækdag m.m. i foråret 2018

Kilde

2018
Musvåge

Buteo buteo


1

8081

4.5. 31 N JTL.

Fra Dofbasen

Fjeldvåge

Buteo lagopus44

2.4. ad han KM.

Fra Dofbasen

Våge sp.

Buteo sp.Ingen observationer

Fra Dofbasen

Rød glente

Milvus milvus14

5


19


Fra Dofbasen

Sort glente

Milvus migrans2

1


3

19.4. 2 N Rekord for Dragsmur ESB.

Fra Dofbasen

Havørn

Haliaeetus albicilla11


Fra Dofbasen

Hvepsevåge

Pernis apivorus
7


7

19.4. 8 N ESB.

Fra Dofbasen

Rørhøg

Circus aeruginosus5

1


6


Fra Dofbasen

Blå kærhøg

Circus cyaneus11


Fra Dofbasen

Steppehøg

Circus nacrourusIngen observationer

Fra Dofbasen

Hedehøg

Circus pygargusIngen observationer

Fra Dofbasen

Kærhøg sp.

Circus sp.Ingen observationer

Fra Dofbasen

Duehøg

Accipiter gentilis1
2.4. 1 N KM + 1 R 20.4. JTL

Fra Dofbasen

Spurvehøg

Accipiter nisus59

6


65


Fra Dofbasen

Fiskeørn

Pandion haliaetus6

1


7

Heraf en Ø april KM.

Fra Dofbasen

Vandrefalk

Falco peregrinusIngen observationer

Fra Dofbasen

Lærkefalk

Falco subbuteo12
30.4. 10 N. ESB. Rekord for Dragsmur?.

 Tid: 0841, 0921, 0948, 1045, 1053, 1056, 1101, 1131, 1136 og 1230. Obsen blev afbrudt af regn cirka 12.40, men forsøgt genoptaget kl. 14.25. Regnen kom desværre tilbage og jeg kørte hjem kl. 1445.

Fra Dofbasen

Dværgfalk

Falco columbarius4

1


5


Fra Dofbasen

Aftenfalk

Falco vespertinusIngen observationer

Fra Dofbasen

Lærke-/Aftenfalk

F. subbuteo/vespertinusIngen observationer

Fra Dofbasen

Tårnfalk

Falco tinnunculus19

6


25


Fra Dofbasen

I alt rovfugle 224

Navn 

Latin

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Total

Bedste trækdag m.m. i foråret 2017.

Kilde

2017

Musvåge

Buteo buteo167

33


200

31.3. 167 N FHN. Rekord for Dragsmur.

Fra Dofbasen

Fjeldvåge

Buteo lagopus
116.5. JTL.

Fra Dofbasen

Våge sp.

Buteo sp.Ingen observationer

Fra Dofbasen

Rød glente

Milvus milvus


4


1


5

31.3. 4 N FHN. 

Fra Dofbasen

Sort glente

Milvus migransIngen observationer

Fra Dofbasen

Havørn

Haliaeetus albicilla
1


1

18.5. i (2k) N FH.

Fra Dofbasen

Hvepsevåge

Pernis apivorus
47


47

15.5. 25 N JVV+FH

Fra Dofbasen

Rørhøg

Circus aeruginosus
1


1

Ynglepar ved Vænge Sø

Fra Dofbasen 

Blå kærhøg

Circus cyaneus
1


1

  

Fra Dofbasen

Steppehøg

Circus nacrourusIngen observationer

Fra Dofbasen

Hedehøg

Circus pygargusIngen observationer

Fra Dofbasen

Kærhøg sp.

Circus sp.Ingen observationer

Fra Dofbasen

Duehøg

Accipiter gentilisIngen observationer

Fra Dofbasen

Spurvehøg

Accipiter nisus


26

2955

31.3. 26 N FHN. 

Fra Dofbasen

Fiskeørn

Pandion haliaetus
1


1


Fra Dofbasen

Vandrefalk

Falco peregrinus

1

2.5. 1 (2K) FHN. + 15.5. 4 N? FH+JVV.

Fra Dofbasen

Lærkefalk

Falco subbuteo
8


8


Fra Dofbasen

Dværgfalk

Falco columbarius
5


5


Fra Dofbasen

Aftenfalk

Falco vespertinusIngen observationer

Fra Dofbasen

Lærke-/Aftenfalk

F. subbuteo/vespertinusIngen observationer

Fra Dofbasen

Tårnfalk

Falco tinnunculus
12


12


Fra Dofbasen

I alt337

Navn 

Latin

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Total

Bedste trækdag i foråret

Bemærkninger

2015
Musvåge

Buteo buteo

8

8


Fra Dofbasen

Fjeldvåge

Buteo lagopusIngen observationer

Fra Dofbasen

Våge sp.

Buteo sp.Ingen observationer

Fra Dofbasen

Rød glente

Milvus milvus11


Fra Dofbasen

Sort glente

Milvus migransIngen observationer

Fra Dofbasen

Havørn

Haliaeetus albicillaIngen observationer

Fra Dofbasen

Hvepsevåge

Pernis apivorus
9

16


Fra Dofbasen

Rørhøg

Circus aeruginosus2

2


4


Fra Dofbasen

Blå kærhøg

Circus cyaneusIngen observationer

Fra Dofbasen

Steppehøg

Circus nacrourusIngen observationer

Fra Dofbasen

Hedehøg

Circus pygargusIngen observationer

Fra Dofbasen

Kærhøg sp.

Circus sp.Ingen observationer

Fra Dofbasen

Duehøg

Accipiter gentilisIngen observationer

Fra Dofbasen

Spurvehøg

Accipiter nisus3

1


4


Fra Dofbasen

Fiskeørn

Pandion haliaetus1

1


2

En overnattede på bundgarnspæl i Begtrup Vig LNH.

Fra Dofbasen

Vandrefalk

Falco peregrinusIngen observationer

Fra Dofbasen

Lærkefalk

Falco subbuteoIngen observationer

Fra Dofbasen

Dværgfalk

Falco columbarius1

4


5


Fra Dofbasen

Aftenfalk

Falco vespertinusIngen observationer

Fra Dofbasen

Lærke-/Aftenfalk

F. subbuteo/vespertinusIngen observationer

Fra Dofbasen

Tårnfalk

Falco tinnunculus1

2


3


Fra Dofbasen

I alt